Phát hành phiên bản V 5.18.7 ngày 30/01/2020. Các ứng dụng đã xuất bản trước ngày 21/01/2020 cần tạo lại Mã nguồn và Xuất bản phiên bản mới.


Application


Phát hành phiên bản V 5.18.7 ngày 30/01/2020. Các ứng dụng đã xuất bản trước ngày 21/01/2020 cần tạo lại Mã nguồn và Xuất bản phiên bản mới.