Bạo lực

Chúng tôi không cho phép các ứng dụng mô tả hoặc kích động bạo lực vô cớ hoặc các hoạt động nguy hiểm khác.

  • Mô tả hoặc diễn tả một cách đẫm máu về bạo lực trên thực tế hoặc các mối đe dọa bạo lực đối với người hoặc động vật.
  • Các nhóm khủng bố ghi lại các cuộc tấn công của chúng làm tư liệu.
  • Hướng dẫn tham gia vào các hoạt động bạo lực, bao gồm chế tạo bom hoặc vũ khí.
  • Hướng dẫn cách tự tử.
  • Ứng dụng khuyến khích tự hành xác.

Ad

Được đề xuất cho bạn