Dữ liệu người dùng

Bạn phải minh bạch trong cách bạn xử lý dữ liệu người dùng (ví dụ: thông tin do một người dùng cung cấp, được thu thập về hoạt động sử dụng ứng... Đọc chi tiết »

Lạm dụng thiết bị và mạng

Chúng tôi không cho phép những ứng dụng can thiệp, làm gián đoạn, làm hỏng hoặc truy cập trái phép thiết bị của người dùng, các thiết bị khác hoặc máy tính,... Đọc chi tiết »

Ad

Hành vi nguy hiểm

Chúng tôi không cho phép những ứng dụng lấy cắp dữ liệu, bí mật theo dõi hoặc làm hại người dùng hoặc có tính chất độc hại. Tất cả các ứng dụng... Đọc chi tiết »