Thông báo cập nhật – AppTeng ERP – Phiên bản 2.6 ngày 17/6/2020

Các cập nhật trong Phiên bản này: Thêm cảnh báo giao thức sử dụng hệ thống Email; Thay thế hoàn toàn cách tiếp cận mới của Module Grantt (Biểu đồ công việc và tiến độ); Sửa lỗi hàng đợi của Email CC; Khắc phục lỗi tiền tố không hoạt động trong tất cả các Module […]

Liên hệ