Module Cơ hội Kinh doanh từ Facebook

Module cho phép bạn đồng bộ hóa các Cơ hội kinh doanh từ Facebook của bạn thông qua các biểu mẫu của trang của bạn với các Cơ hội kinh doanh trên AppTeng ERP và AppTeng CRM. Sử dụng kết nối Facebook oAuth để cấp quyền truy cập vào Trang Facebook của bạn, cho phép các […]

Module Chiến lược Tài chính

Module này là Trợ lý lập kế hoạch chiến lược tài chính, dựa trên dữ liệu khách hàng để xác địnhvà phân tích thông tin quan trọng, giúp Công ty phát triển chiến lược mở rộng và phát triển mối quan hệ khách hàng hiện có. Module này giúp bạn tạo ra một kế hoạch […]

Module Đánh dấu công việc

Module này giúp bạn hoặc nhân viên sắp xếp, phân loại các công việc của mình trong danh sách Bookmark, để chúng có thể dễ dàng được nhóm / tìm kiếm và ưu tiên. Module này nhằm bổ trợ cho Module Công việc hiện có.Khi Module được kích hoạt, Menu mới sẽ xuất hiện ở […]

Liên hệ