Module đồng bộ với WooCommerce trên Website WordPress

Module này cho phép bạn xem và quản lý cửa hàng WooCommerce trên Website WordPress của bạn từ trong nền tảng AppTeng CRM và AppTeng ERP.

Các tính năng chính:

 • Xem tất cả các đơn đặt hàng
 • Xem tóm tắt các đơn đặt hàng
 • Cập nhật trạng thái Đơn hàng
 • Xóa đơn hàng
 • Xem dữ liệu đơn hàng
 • Chỉnh sửa sản phẩm
 • Xóa sản phẩm
 • Thêm sản phẩm
 • Xem tất cả khách hàng
 • Chỉnh sửa khách hàng
 • Xóa khách hàng
 • Xem tóm tắt về khách hàng
 • Thêm khách hàng WooCommerce vào hệ thống Quản trị
 • Hóa đơn đặt hàng WooCommerce trong hệ thống Quản trị
 • Phân quyền nhân viên truy cập để xem / quản lý cửa hàng từ hệ thống.
 • Thêm số lượng cửa hàng không giới hạn
 • Chỉ định cửa hàng cho từng nhân viên
 • Chỉnh sửa / Xóa các cửa hàng riêng lẻ
 • Xem sản phẩm theo cửa hàng
 • Lọc sản phẩm theo trạng thái
 • Lọc Sản phẩm theo loại
 • Xem khách hàng theo cửa hàng
 • Xem sản phẩm của các cửa hàng
 • Lọc Đơn đặt hàng theo trạng thái
 • Hỗ trợ WordPress Multisite.

Liên hệ