Module Shop bán hàng

Xây dựng Shop bán hàng trực tuyến trong Cổng quan hệ Khách hàng sẽ giúp bạn gia tăng Doanh số, thiết lập được tiện ích rất thuận tiện cho khách hàng của bạn, đồng thời xây dựng chuyên nghiệp dịch vụ hoàn hảo của bạn.

Module Shop bán hàng cho phép khả năng bán Sản phẩm hoặc Dịch vụ của riêng bạn , thông qua Cổng khách hàng trên AppTeng CRM, cùng với Quản lý các báo cáo bán hàng và Quản trị hàng tồn kho thuận lợi.

Khách hàng đã đăng nhập có thể thêm Sản phẩm hoặc Dịch vụ của bạn vào Giỏ hàng của họ và hóa đơn sẽ được tạo cho họ, sau khi họ quyết định thanh toán giỏ hàng của họ. Module Shop bán hàng sẽ gửi Email tới Nhân viên phụ trách và Khách hàng, vì vậy các nhân viên và người mua đều biết các thông báo cần thiết về đơn hàng này.

Khách hàng chưa đăng nhập có thể bắt đầu đơn hàng và sau đó họ được chuyển hướng đến trang đăng ký / đăng nhập.

Hàng hoá tồn kho sẽ tự động giảm khi đơn hàng và báo cáo nâng cao tồn tại ( Đơn hàng mỗi tuần / tháng / năm và ngày tùy chỉnh ). Báo cáo tồn kho đơn cũng được tích hợp vào Menu Báo cáo trong Quản trị nội bộ, thông báo cho bạn về Tổng quan số lượng sản phẩm của bạn, theo số lượng tồn kho được thiết lập trong cài đặt.

Module cũng bao gồm Menu Lịch sử đặt hàng hoàn chỉnh cùng với Nhật ký hoạt động cho mỗi lần mua và phân tách các sản phẩm / dịch vụ thành các danh mục bạn tạo. Nó sử dụng giao diện Bootstrap cho cổng Khách hàng, với điểm nhấn là các hình ảnh sản phẩm.

Liên hệ