Nội dung do người dùng tạo

Ứng dụng chứa nội dung do người dùng tạo (UGC) phải có biện pháp phòng ngừa bổ sung để cung cấp trải nghiệm ứng dụng tuân thủ chính sách.

  • Xác định nội dung phản cảm và ngăn cấm nội dung đó thông qua tài liệu về điều khoản sử dụng hoặc chính sách
  • Yêu cầu người dùng đồng ý với điều khoản sử dụng của sản phẩm của bạn trước khi gửi nội dung
  • Triển khai hệ thống thân thiện với người dùng để báo cáo việc lạm dụng và có khả năng xóa nội dung vi phạm điều khoản của bạn
  • Xóa hoặc chặn những người dùng lạm dụng dịch vụ của bạn
  • Cung cấp phân loại và xếp hạng IARC chính xác cho Ứng dụng của bạn

Ad

Được đề xuất cho bạn