Quảng cáo ứng dụng

Chúng tôi không cho phép những ứng dụng tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp hay thu lợi từ các thủ đoạn quảng cáo lừa đảo hoặc có hại cho người dùng hay cộng đồng nhà phát triển. Điều này bao gồm những ứng dụng tham gia vào hành vi sau đây:

  • Sử dụng quảng cáo lừa đảo trên các trang web, ứng dụng hoặc các sản phẩm khác, bao gồm các thông báo tương tự với thông báo và cảnh báo của hệ thống.
  • Các thủ thuật quảng cáo hoặc cài đặt chuyển hướng người dùng tới Google Play hoặc tải xuống ứng dụng mà không thông báo cho người dùng.
  • Quảng cáo không mong muốn qua các dịch vụ SMS.

Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi mạng quảng cáo hoặc nhà quảng cáo chuyên doanh được liên kết với ứng dụng của bạn tuân theo các chính sách này và không sử dụng bất kỳ thủ đoạn quảng cáo nào bị cấm.

Ad

Được đề xuất cho bạn