Thông báo cập nhật – AppTeng ERP – Phiên bản 2.6 ngày 17/6/2020

Các cập nhật trong Phiên bản này:

  • Thêm cảnh báo giao thức sử dụng hệ thống Email;
  • Thay thế hoàn toàn cách tiếp cận mới của Module Grantt (Biểu đồ công việc và tiến độ);
  • Sửa lỗi hàng đợi của Email CC;
  • Khắc phục lỗi tiền tố không hoạt động trong tất cả các Module tính năng;
  • Sửa lỗi đánh số của các danh sách;
  • Sửa mốc hoàn thành công việc KANBAN;

Liên hệ